ΑΡΘΡΑ

 • Ralli, A. & E. Dimela. 2011. On the borderline between prefixation and compounding: The sa-adverbs in the dialectal varieties of Lesbos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. In Pavlou, Pavlos, Brian Joseph, Mark Janse and Angela Ralli (eds.) Proceedings of the 3rd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Cyprus.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli. 2012. Optimization in Grammar. Diminution in the Dialects of Kydonies and South Italy. Proceedings of the 6th ODEG Meeting: Le Forme Dialettali della Lingua Greca dall'Antichita ad Oggi. Corigliano di Otranto.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli 2010. Greek Derivational Structures: Restrictions and Constraints.Μοrphology 20 (2): 343-357.
 • Ralli, A. 2009. Syntactic and Morphosyntactic Dialectal Phenomena in Modern Greek: The State of the Art. 2006. Journal of Greek Linguistics 7: 121-159.
 • Ralli, A. 2009. Morphology meets Dialectology: Insights from Modern Greek Dialects. Morphology 19 (1): 87-105.
 • Ralli, A. & A. Karasimos 2009. The Bare-Stem Constraint in Greek Compound Formation. 2009. Gengo Kenkyu 135: 29-48.
 • Ralli, A. & A. Karasimos 2009. The Role of Constraints in Greek Compound Formation. Lingue e Linguaggio. 2009 (1), 53-74 / Patras Working Papers in Linguistics 2009: 1-22.
 • Ralli, A. 2009. Μοdern Greek V V Dvandva Compounds: A Linguistic Innovation in the History of the Indo-European Languages. 2009. Word Structure 2: 48-67.
 • Dimela, E. & A. Ralli 2009. “Prefixation versus Compounding: A case study from the dialects of Aivali and Moschonisia”. Patras Working Papers in Linguistics. Special Issue: Morphology. 95-106.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli. 2008. Headedness in diminutive formation: Evidence from Modern Greek and its Dialectal Variation. Acta Linguistica Hungarica 55, 183-204.
 • Ralli, A. 2008. Compound Markers and Parametric Variation. 2008. Language Typology and Universals (STUF) 61: 19-38.
 • Melissaropoulou, D. & A. Ralli 2008. The Verbal System of the Asia-Minor Dialect of Aivali and Moschonisi. Proceedings of the 5th History Meeting. Αthens.
 • Ralli, A. 2008. The Dialect of Aivali and Moschonisi: A First Approach. Proceedings of the 5th History Meeting. Athens.
 • Ralli, A., D. Melissaropoulou & S. Tsolakidis 2007. Form and Function of the Perfect Tense in Greek Dialectal Variation. Studies in Greek Linguistics 2006: 361-372, Thessaloniki:INS.
 • Ralli, A. 2007. Syntactic and Morphosyntactic Phenomena in Modern Greek Dialects: The State of the Art. Journal of Greek Linguistics 2006: 121-159.
 • Ralli, A. & D. Melissaropoulou 2007. Diminution in the Dialectal Variation of Modern Greek. In C. Dimadis (ed.) Proceedings of the 6th Meeting of the European Society of Greek Studies. Athens: Ellinika Grammata. 569-582.
 • Ralli, A. 2006. On the Role of Allomorphy in Inflectional Morphology: Evidence from the Greek Dialectal Varieties of Lesvos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. In A. Ralli, B.D. Joseph & M.Janse (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras. 329-349.
 • Ralli, A., D. Melissaropoulou& A. Tsiamas 2004.Paradigm Restructuring in the Nominal Inflection of the Asia-Minor Dialect of Aivali and Moschonisi. Studies in Greek Linguistics 2003, 568-579.
 • Ralli, A. 2003. Morphology in Greek Linguistics: The State-of-the-art. 2003. Journal of Greek Linguistics 4: 77-130.
 • Gafos, D. & A. Ralli. 2002. Morpho-syntactic Features and Paradigmatic Uniformity in Two Dialectal Varieties of the Island of Lesvos. Journal of Greek Linguistics 2: 519-551.
 • Ralli, A., & Xydopoulos, G. 2011. Blend formation in Modern Greek. In V. Renner, F. Maniez & P. Arnaud (eds.) Cross-disciplinary perspectives on lexical blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Ralli, A., & Andreou, M. 2011. Revisiting Exocentricity in compounding: Evidence from Greek and Cypriot. In F. Kiefer, M. Ladani & P. Siptar (eds.) Morphology 2011. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ralli, A. 2002. The Role of Morphology in Gender Determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40:3, 519-551.
 • Ralli, A. 2004. Stem-based vs. Word-based Morphological Configurations: The Case of Modern Greek Preverbs. Lingue e Linguaggio 2: 241-275.
 • Ralli, A. 2006. Οn the Role of Allomorphy in Inflectional Morphology: Evidence from Dialectal Variation. In G. Sica (ed.) Open Problems in Linguistics and Lexicography. Milano: Polimetrica.
 • Ralli, A. 2008. Greek Deverbal Compounds with Bound Stems: A Case of Neoclassical Formations in Modern Greek. Southern Journal of Linguistics (SJL) 29 (1/2): 150-173.
 • Ralli, A. 2009. I.E: Hellenic. In R. Lieber & P. Stekauer (eds.). The Oxford Handbook of Compounds. Oxford University Press. 453-464.
 • Ralli, A. 2012. Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: a case study of contact morphology. L’ Italia Dialettale: rivista di dialettologia italiana 73, 111-132.
 • Ralli, A. 2011. Morphology in language contact: verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot). In Th. Stolz, M. Vanhove, H. Otsuka & A. Urdze (eds.), Morphologies in contact (Studia Typologica 12). Berlin: Akademie Verlag, 185-201.
 • Papazachariou, D. 2010. Clitic Stress in the Patras' dialect: Phonetic description and theoretical consequences. Proceedings of the 6th International Conference on Dialectal forms of the Greek Language from Antiquity to Day. Corigliano di Otranto.
 • Archakis, A., S. Lambropoulou & D. Papazachariou. 2009. “Αs for the dialect, I will now tell you how we spoke at home”: On the performance of dialectal talk. Journal of Greek Linguistics 9: 5-33.
 • Papazachariou, D. 2006. The Quantitative Study of the Lateral Variable (l) in the Dialect of Patras. In Ralli A., B. Joseph & M. Janse (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras.
 • Papazachariou, D. 2004. The phonetic variants of the phonological variable /l/ in the dialect of Patras. Proceedings of the 4rth International Conference on Greek Linguistics. Rethymno: University of Crete. 19-25.
 • Papazachariou, D. 2004. Greek intonation variables on polar questions. In Peter Gilles & Joerg Peters (eds.), Graphematische Systemanalyse als Grundlage der historischen Prosodieforschung. Tubingen: Max Nieneyer Verlag. 191-217.
 • Papazachariou, D. 2001. The role of demographic and regional parameters on the formulation of a linguistic variety in the speech of adolescents in Northern Greece. Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics. Thessaloniki: University Studio Press. 424-430.
 • Papazachariou D. & Archakis A. 2001. The dialectal role and discourse function of six semantic-intonation variables in Northern Greece. In Ralli A., B. Joseph & M. Janse (eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Patras University Press. 223-236.
 • Melissaropoulou, D. 2011. Languages in Contact: A case study of Grico verbal loan morphology. 6th Volume of Modern Greek Dialectology. Academy of Athens.
 • Melissaropoulou, D. 2011. Οn loan verb accommodation: evidence from Greek dialectal variation. In E. Miola & P. Ramat (eds.), Language Contact and Language Decay: Socio-political and Linguistic Perspectives. IUSS Press: Pavia, 165-189.
 • Melissaropoulou, D. & I. Manolessou. 2010. Theoretical and diachronic aspects of augmentation: Evidence from Greek. In A. Ralli, G. Booij and S. Scalise (eds.) Proceedings of the 7th Mediterranean Morphology Meeting, 63-77. E-publication. Available on line.
 • Melissaropoulou, D. 2009. Augmentation vs. Diminution in Greek Dialectal Variation: an optimal system. In F. Montermini et al. (eds.) Selected Proceedings of Décembrettes 6 - Morphology in Bordeaux, 125-137. Available on line.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou. 2009. On prefix like adverbs in Modern Greek. In Patras Working Paper in Linguistics. Laboratory of Modern Greek Dialects, Department of Philology, University of Patras, 72-94. Available on line.
 • Koutsoukos, N. & M. Pavlakou. 2009. A Construction Morphology Account of Agent Nouns in Modern Greek. Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 1. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras.Available on line.
 • Manolessou, I. & N. Κoutsoukos. 2011. Το φαινόμενο της χασμωδίας στη διάλεκτο των Μεγάρων: Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση. Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1: Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras. Available on line.
 • Koliopoulou, Maria. 2009. Loose Multi-Word Compounds and Noun Constructs. In A. Ralli (ed.). Working Papers in Linguistics. Vol. 1, 59-71. Patras: Magnisalis Press. Available on line.
 • Κολιοπούλου, Μαρία. 2009. Το ιδίωμα της Καλύμνου και της Ρόδου: Διαχρονική προσέγγιση. Στο Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι Μούσαι» (εκδ.) Καλυμνιακά Χρονικά ΙΗ΄: 407-445.
 • Κολιοπούλου, Μαρία. 2011. Η σύνθεση στο Ιδίωμα των Μεγάρων. Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1.
 • Ανδρέου, Μ. & Κολιοπούλου,  Μ. 2011. Η σύνθεση στην Κυπριακή και Καλύμνικη διάλεκτο: μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση. Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Γιακουμέλου Μαρία. 2009. Η παραγωγικότητα των επαγγελματικών παραγωγικών επιθημάτων -τζης και -ας στο Πατρινό Ιδίωμα. Στο: Καρασίμος Αθανάσιος, Χρήστος Βλάχος, Ελεονώρα Δημελά, Μαρία Γιακουμέλου, Νίκος Κουτσούκος, Μαρία Παυλάκου, Δήμητρα Μπουγκονικολού (εκδ.). Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics. Patras: Patras University Press.
 • Δημελά, Ε., & Χ. Παπαναγιώτου. 2011. Δια-διαλεκτική προσέγγιση της σημασιολογικής και εκφραστικής λειτουργίας των μορφημάτων: η περίπτωση των δολιο-, πλακο- και χαμο-. Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Δημελά, Ε. (υπό έκδ.). Τα λεξικά διαλέκτων. Στους Γ. Ξυδόπουλος et al (επιμ.), Εισαγωγή στη λεξικογραφία. Συλλογικός τόμος υπό έκδοση. Αθήνα: Πατάκης.
 • Δημελά, Ε. 2011. Φωνολογικά φαινόμενα της Μεγαρικής διαλέκτου. Στη Α. Ράλλη (επιμ.), Patras Working Papers in Linguistics. Vol. 2.1: Τόμος αφιερωμένος στη διάλεκτο των Μεγάρων. Modern Greek Dialects Laboratory. Department of Philology. University of Patras. Available on line.
 • Dimela, E. & A. Ralli. 2012. “From compounding to prefixation: diachronic evidence from Modern Greek dialects”. In A. Fabregas (ed.), Volume dedicated to Soledad Varela. Madrid.
 • Dimela, E. & A. Ralli 2010. “moro, akro, sjo: Prefixes or Compound Constituents?”. Proceedings of the 4th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras (pp. 210-222). Available on line.
 • Ράλλη, Α. & Ε. Δημελά 2010. «Η πορεία προς την προθηματοποίηση: διαχρονικά δεδομένα από την Ελληνική και τη διαλεκτική της ποικιλία». Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. 30: 516-528.
 • Δημελά, Ε. 2009α. «Το σιο-/ σο- στην Κρητική Διάλεκτο: μια περίπτωση Γραμματικοποίησης;». Στο Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL8, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2007). Available on line.
 • Δημελά, Ε. 2009β. «Τα αριστερά συστατικά σύνθετων δομών: η περίπτωση του ακρο στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική». Στο Karasimos, Α. et al (eds.), Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics (PICGL1, Μάρτιος 2008). Πανεπιστήμιο Πατρών. 48-62.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou 2009a. “The Borderline between Derivation & Compounding: the case of adverbs”. In Giannakis, G.K. et al (eds.), Proceedings of the 8th International Conference of Greek Linguistics, Workshop in compounding (ICGL8, August-September 2007). Available on line.
 • Dimela, E. & D. Melissaropoulou 2009b. “On Prefix like Adverbs in Modern Greek”. Patras Working Papers in Linguistics. Special Issue: Morphology. 72-94.
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Πάτρα 26504
Go to top